Nödbroms

2021-10-23 · I samarbete med Vi tillsammans

Det finns inget läkemedel som är helt utan biverkningar. Ofta fungerar läkemedlen precis som förväntat men i vissa fall går det sämre. Det finns inget generellt svar på varför vissa av oss tar skada istället för att bli hjälpta av läkemedlen. Vi är alla olika som individer och det är kanske därför vi också kan reagera olika på dem.

Tyvärr har det hänt att läkemedel, som visat sig vara mer till skada än till nytta, har passerat både tillverkarens och myndigheternas säkerhetskontroller och kommit ut på marknaden och börjat användas av allmänheten. Därför är det av yttersta vikt att sjukvården och patienter rapporterar alla misstänkta biverkningar så att skadliga läkemedel upptäcks så tidigt som möjligt så vi undviker onödigt lidande.

Läkemedelsverket började ta emot biverkningsrapporter redan 1965. Det finns mycket information om hur ofta vi drabbas av biverkningar från de läkemedel som används i Sverige. Ibland så mycket att det kan bli svårt för oss att relatera till de siffror som presenteras. Vad är mycket och vad är lite? Vi försöker göra några enkla jämförelser.

Under år 2020 tog Läkemedelsverket emot totalt 7999 biverkningsrapporter ifrån både sjukvården och patienter angående alla typer av läkemedel. Rapporterna beskriver både lindriga och allvarliga (nödvändiggör sjukhusvård, livshotande eller dödsfall) biverkningar. Den svenska databasen för misstänkta biverkningar innehåller nu över 200 000 rapporter, med start 1965 fram till och med år 2020. Många av dessa rapporter berör läkemedel som vi är vana att använda och vars risker för biverkningar vi med tiden har accepterat. För att få ytterligare perspektiv så kan vi notera i läkemedelsverkets slutrapport om svininfluensavaccinet Pandemrix att det då hade hunnit komma in 4380 biverkansrapporter innan det slutade användas (ungefär varannan svensk tog vaccinet). Pandmerix togs fram under kort tid under en — vad vi nu vet var en felaktigt bedömd — pandemi 2009-2010. Kanske det då inte är så förvånande att vaccinet hade en hög riskprofil.

Nu har vi några siffor att relatera till. Under ett normalt år så skulle vi förvänta oss totalt cirka 8000 biverkansrapporter dessutom känner vi till att under de 55 år som läkemedelsverket haft bevakning har det inkommit totalt 200 000 rapporter inklusive de 4380 rapporter ifrån ett enskilt läkemedel som bedömdes vara för många för att det skulle fortsätta användas.

Biverkansrapporter, läkemedelsverket

Mot denna bakgrund kan det upplevas chockerande att det redan inkommit 920744 biverkansrapporter för coronavaccinen i Sverige (2022-01-12). Det är så många rapporter att läkemedelsverket hittills bara hunnit handlägga en bråkdel av dem; cirka 19%. Antalet biverkningar är utan motstycke i Svensk historia. Redan nu har det rapporteras in 21 gånger fler biverkningar ifrån coronavaccinen än vad togs emot för Pandemrix. Det är lika många som alla rapporter under de första 40 åren tillsammans (1965-2004).

När drar läkemedelsverket i nödbromsen?

Källa: Inrapporterade misstänkta biverkningar – coronavacciner, Läkemedelsverket https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody1

Källa: Årsrapport för misstänkta biverkningar 2020, Läkemedelsverket https://www.lakemedelsverket.se/4992f0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2020.pdf

Källa: Avslutande sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix under perioden oktober 2009 – mitten av april 2010, Läkemedelsverket https://www.lakemedelsverket.se/4acc53/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/vaccin/avslutande-sammanstallning-av-inrapporterade-biverkningar-av-pandemrix-2010-05-04.pdf

Nästa artikel

Vaccinets skydd försvinner efter 6 månader

I media hör vi om genombrottsinfektioner, alltså att "fullvaccinerade" kan bli smittade och även insjukna i Covid-19. Det har publicerats studier om detta och om hur pålitliga vaccinen är. En stor svensk studie baserad på drygt 1,6 miljoner personer, visade…
Läs
Föregående artikel

Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet

Svenska barnläkarföreningen, Svenska skolläkarföreningen och Smittskyddsläkarföreningen förordar att 100 000-tals friska barn i Sverige från 12 års ålder ska vaccineras mot en sjukdom som hos de flesta bara ger lindriga symtom eller är asymtomatisk. Risken att dö i covid-19 hos…
Läs
Slumpad artikel

Sverige har fortfarande minst antal IVA platser

Sedan våren 2020 har myndigheterna infört allvarliga begränsningar i medborgarnas fri- och rättigheter. Motivet har varit att inte sjukvården skulle överbelastats. Rimligt kan tänkas. Men trots att vårdkapaciteten i Sverige under årtionden varit bland den sämsta i Europa har i…
Läs
Slumpad artikel

Avfärdar Läkemedelsverket coronavaccin-dödsfall utan undersökning?

Thommy Viklund dör av en kraftig hjärnblödning ett par veckor efter vaccination mot Covid-19. Ansvarig Läkare gör bedömningen att dödsfallet sannolikt beror på sprutan. Såväl provtagningar som obduktion stödjer denna slutsats. När Folkets Radio begär ut de endast 2-3 fall…
Läs
Slumpad artikel

Man vågar inte kritisera

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Jag arbetar inom äldreomsorgen och har gjort så i många år. Det jag upplevt de här senaste åren saknar motstycke. Lagar bryts och ogrundade löften ges till brukare, som dessutom inte får all information som…
Läs
Slumpad artikel

86% av barn (12-15 år) fick biverkningar

I kliniska studier gjorda av Pfizer visade det sig att 86% av barnen fick biverkningar. Allt från milda till allvarliga.Av alla barnen (1127 st) var det 30 barn som aldrig fick andra dosen. Frågan som uppstår är då varför? Tabell…
Läs