Myndigheters missvisande information

2021-09-13 · I samarbete med Vi tillsammans

Myndigheternas information kring Covid-19 och vaccinationerna kan upplevas vinklad. På Läkemedelsverkets hemsida påpekas 2021-09-13, att ”det cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många”. Vid närmare granskning uppstår många frågetecken. Låt oss analysera informationen:

1) Läkemedelsverket: ”Att få en smittsam sjukdom innebär större risker än att ta vaccin. Det förekommer påståenden om att det skulle vara bättre att bli sjuk än att ta coronavaccin. Dessa påståenden stämmer inte. Det innebär mycket större risker att genomgå en allvarlig smittsam sjukdom än att ta ett vaccin. Många infektionssjukdomar kan orsaka långvariga medicinska besvär som finns kvar långt efter att man tillfrisknat från själva sjukdomen. Covid-19 har visat sig vara en allvarlig och oberäknelig sjukdom som hittills har orsakat cirka 3 miljoner dödsfall i världen, varav 13 000 i Sverige. Nyttan med att vaccinera sig är mycket större än risken för att drabbas av allvarliga biverkningar.”

”Det innebär mycket större risker att genomgå en allvarlig smittsam sjukdom än att ta ett vaccin.”

Det beror på vilken sjukdom vi pratar om. Covid-19 kan svårligen anses vara en ”allvarlig” sjukdom, då den relaterat till antal dödsfall inte är farligare än en säsongsinfluensa.

”Många infektionssjukdomar kan orsaka långvariga medicinska besvär som finns kvar långt efter att man tillfrisknat från själva sjukdomen.”

Det finns inga starka bevis för att Covid-19 skulle orsaka långvariga skador på kroppen. Däremot finns det bristfälliga rapporter som bygger på lågkvalitativ vetenskap.

Covid-19 har visat sig vara en allvarlig och oberäknelig sjukdom som hittills har orsakat cirka 3 miljoner dödsfall i världen, varav 13 000 i Sverige.

Denna siffra är tveksam då beräkningarna baseras på väldigt kritiserade beräkningsmetoder. Exempelvis har PCR-tester använts, vilka ger falska utslag. Det finns ingen statistisk överdödlighet i Sverige 2020 trots att tusentals dött av Covid-19. Dödsorsaker anges ofta vara Covid-19 trots att det inte är det.

”Nyttan med att vaccinera sig är mycket större än risken för att drabbas av allvarliga biverkningar.”

Detta uttalande är högst tveksamt eftersom vaccinen tappar sin verkningsgrad dramatiskt efter 6 månader. Det finns en väldigt omfattande biverkningsrapportering av dödsfall och allvarliga biverkningar kring Covid-19 vaccinationerna. Dessutom är dödligheten inte högre än säsongsinfluensa.

2) Läkemedelsverket: ”Det är bättre att vaccinera sig mot Covid-19 än att enbart lita på ett starkt immunförsvar. Det förekommer påståenden om att det skulle vara bättre att lita på att man har ett starkt immunförsvar än att vaccinera sig mot Covid-19. Dessa påståenden stämmer inte. Självklart kan ett bra immunförsvar hjälpa oss att bättre stå emot olika infektioner som vi utsätts för. Men det är omöjligt att i förväg veta om man har ett starkt immunförsvar mot en specifik sjukdom, och det är riskabelt att chansa. Covid-19 är en ny sjukdom. Viruset SARS-CoV-2 upptäcktes i december 2019, och det finns inga vetenskapliga belägg för att vissa grupper sedan tidigare skulle ha ett gott immunskydd mot sjukdomen. Vaccination är det bästa och säkraste sättet att skydda sig mot allvarliga smittsamma sjukdomar.”

”Men det är omöjligt att i förväg veta om man har ett starkt immunförsvar mot en specifik sjukdom, och det är riskabelt att chansa.”

Naturligtvis är det omöjligt att veta i förväg om man kommer att bli sjuk eller inte av Covid-19. Med tanke på föregående angivna dödstal motsvarande säsongsinfluensa är det tveksamt att ordet ”riskabelt” är det rätta att använda.

”Vaccination är det bästa och säkraste sättet att skydda sig mot allvarliga smittsamma sjukdomar.”

Det finns många vaccinationer mot farliga sjukdomar där man kan anse att nyttan överväger riskerna. Är du inte i någon riskgrupp är det tveksamt att tycka det med Covid-19 vaccinationerna.

3) Läkemedelsverket: ”De coronavacciner som är godkända i EU ger ett bra skydd. Det förekommer påståenden om att vaccinerna mot Covid-19 inte skulle ge ett tillräckligt bra skydd mot sjukdomen. Dessa påståenden stämmer inte. Det finns omfattande historisk kunskap om nyttan av vaccinering mot allvarliga infektionssjukdomar. Vacciner har normalt en skyddseffekt på cirka 60–90%, vilket både skyddar dig själv från sjukdom och motverkar spridning av sjukdomen. Skyddseffekt mäts alltid på gruppnivå, baserat på resultaten från kliniska prövningar där tusentals människor ingår. Det går däremot inte att avgöra vilket skydd som en enskild individ får efter vaccination. De vacciner mot Covid-19 som är godkända i Sverige är testade på 20 000–40 000 personer och har visat en god skyddseffekt mot sjukdomen. Covid-19 är en sjukdom som kan leda till allvarlig sjukdom och död, särskilt för äldre och andra sårbara grupper. Därför är det viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig, särskilt om man är i en riskgrupp.”

De coronavacciner som är godkända i EU ger ett bra skydd.

Det finns i dagsläget inga Covid-19 vaccin som är godkända i Sverige. De är enbart nödgodkända, och uppfyller inte samma säkerhetskrav som ”vanliga vaccin”. Det finns studier som visar att skyddet mot Covid-19 försvinner efter en kort tid.

”Det finns omfattande historisk kunskap om nyttan av vaccinering mot allvarliga infektionssjukdomar. Vacciner har normalt en skyddseffekt på cirka 60–90%, vilket både skyddar dig själv från sjukdom och motverkar spridning av sjukdomen.”

Dessa påstående relaterar till ”vanliga vaccin”, inte till Covid-19 vaccin, vars effekt försvinner snabbt, samt inte motverkar spridning av infektionen. Frågan är då om risken med biverkningarna är värd det?

Covid-19 är en sjukdom som kan leda till allvarlig sjukdom och död, särskilt för äldre och andra sårbara grupper.

Som redan nämnt dör inte fler människor av Covid-19 än av säsongsinfluensa. Detta innebär inte att influensa är ofarlig, speciellt inte för utsatta grupper. Det brukar dö årligen under 1 000 människor av influensa (Se Socialstyrelsen. Men säsongsinfluensa brukar inte föranleda utlysande av pandemier.

4) Läkemedelsverket: ”D-vitamin, ivermektin och klorokinfosfat kan inte förebygga eller behandla Covid-19. Det förekommer påståenden om att D-vitamin, ivermektin och klorokinfosfat kan förebygga eller behandla Covid-19. Dessa påståenden stämmer inte. Det finns inga övertygande vetenskapliga belägg för att D-vitamin, ivermektin eller klorokinfosfat kan användas för att förebygga eller behandla Covid-19. Flera studier har genomförts och det pågår ett flertal kliniska studier i världen kring flera av dessa produkter, men ännu har ingen studie kunnat visa effekt på ett övertygande sätt. Klorokinfosfat är ett läkemedel som används mot malaria, och kan ge allvarliga biverkningar vid överdosering. Ivermektin används främst mot olika parasitinfektioner hos människor och djur. EMA har granskat forskningen för båda dessa läkemedel och dragit slutsatsen att det inte finns stöd för användning mot covid-19 utifrån aktuell forskning. D-vitamin bildas i kroppen av bland annat solljus och den vanliga kosten, men kan även tas som kosttillskott. Enligt Livsmedelsverket kan brist på D-vitamin ha betydelse för mottagligheten för luftvägsinfektioner, men idag vet man inte tillräckligt för att kunna säga ifall D-vitamin kan minska risken för att smittas eller få allvarliga komplikationer av just Covid-19.”

Det finns inga övertygande vetenskapliga belägg för att D-vitamin, ivermektin eller klorokinfosfat kan användas för att förebygga eller behandla covid-19.

Det finns många studier baserade på framgångsrika behandlingar av tusentals människor insjuknade i Covid-19, som blivit snabbt och effektivt friska på dessa medel. Framför allt i tredje världen har Ivermektin och Hydroxiklorokin använts framgångsrikt. Frågan som är värd att ställa, är varför dessa medel inte rekommenderats då de bevisligen fungerar bra? Patenten på dessa redan fungerande behandlingsmetoder har gått ut, vilket innebär att medicineringen är mycket billig, till skillnad från vaccinen.

5) Läkemedelsverket: ”Vaccinerna är godkända. Det förekommer rykten om att de villkorade godkännanden som givits alla Covid-19-vacciner i Europa inte har fullgoda godkännanden. Dessa rykten är falska. De vacciner som är godkända i Sverige och EU har villkorade godkännanden, vilket innebär att det finns krav på företaget att sammanställa ytterligare dokumentation som inte funnits med vid godkännandet. Myndigheterna har dock gjort bedömningen att det finns tillräckligt med belägg för att vaccinerna är effektiva och har en acceptabel säkerhetprofil, samt att tillverkningsprocessen uppfyller de krav som ställs. Det man begär in i efterhand kan till exempel vara ytterligare data om tillverkningsprocessen eller slutliga rapporter från de kliniska studierna. Om dessa krav inte uppfylls kan godkännandet omprövas. Villkorat godkännande är inte unikt för dessa vacciner, utan används ofta när det finns ett stort medicinskt behov för att påskynda möjlighet att behandla eller förhindra svår sjukdom. De vaccinationer som nu genomförs i Sverige är alltså inte någon klinisk prövning.”

”Vaccinerna är godkända.”

Nej. De är nödgodkända (har villkorade godkännande), vilket innebär en väldigt stor skillnad säkerhetsmässigt.

I kategorier:Artikel Maktutövning
Nästa artikel

86% av barn (12-15 år) fick biverkningar

I kliniska studier gjorda av Pfizer visade det sig att 86% av barnen fick biverkningar. Allt från milda till allvarliga.Av alla barnen (1127 st) var det 30 barn som aldrig fick andra dosen. Frågan som uppstår är då varför? Tabell…
Läs
Föregående artikel

Vaccinets skydd försvinner efter 6 månader

En studie i Israel (som har bland de högsta vaccinerade befolkningsandelarna i världen, ca 90%) visar att vaccinets effektivitet avtar helt efter cirka 6 månader: När delta-varianten av viruset spreds orsakade det många infektioner bland vaccinerade. De israeliska myndigheterna har…
Läs
Slumpad artikel

Påverkan av grupptryck och auktoriteter

• Experiment visar att en människa som utsätts för grupptryck kan påverkas att ge inkorrekt svar, trots att personen VET att det är fel.• Om det fanns någon annan som höll med personen, minskade grupptrycket avsevärt. Detsamma gällde om personen…
Läs
Slumpad artikel

Svenskarna minst oroade av Corona i världen

Svenskarna oroar sig minst för Coronaviruset i världen. Bara 3% av svenskarna oroar sig för viruset. Det kan jämföras med Japan och Tyskland där omkring 27% oroar sig. Det är det internationella marknadsundersökningsinstitutet IPSOS med huvudkontor i Paris som rapporterar…
Läs
Slumpad artikel

Storbritanniens hälsovårdsminister stoppar vaccination av friska barn

En rådgivande grupp brittiska medicinska experter, i hälsomyndighetens regi, vägrar ge grönt ljus till planerna att vaccinera friska barn mellan 12 och 15 år mot Covid-19. Fördelarna anses inte tillräckligt överväga riskerna riskerna för framtida hjärtmuskelinflammation. Storbritanniens hälsovårdsminister uppger i…
Läs
Slumpad artikel

Dödsfall av influensa finns inte längre i statistiken

I mitten av juni 2021 finns 14 562 registrerade dödsfall i samband med Covid-19 i Sverige. Dessa 14 562 har dött inom 30 dygn från det att de konstaterades ha Covid-19. Majoriteten var 80+ och själva dödsorsaken framgår inte av statistiken –…
Läs